Akhaaka

Akhaaka

Lyrics Edit

Song : Ankha ko nani
Artist : Harish Mathem

Dm


Tab Create