Bhauu Badhau

Bhauu Badhau


SINGERBhauu Badhau


NISKARSHA
L

Lyrics Edit

Lyric : Ramesh Khakurel

Music : Navras Shrestha (The Lakhey)

Arranged By : Dipesh Singh (Robin N New Revolution)

Vocal By :Navras, Lawsion, Sangita, Bandhana, Manisha, Sujan, Samrat, Pawan, Prajesh, Milan, Saroj, Madhav, Meena


Bhau Badhau
CRBT NTC: 0140011423
Ncell: 6029997
UTL:77812679
Smart Cell: 25263


Badhau Badhau Bhau Badhau sakey sama badhau Bhau Badhau

Gudi ley agayna bokrai chapau

Rudai garcha runchey timi jhan ruwau sakey sama aafno bhudi jhan fulauu

Badhau Badhau Bhau Badhau sakey sama badhau Bhau Badhau

dollor ko badhyo rate kahey ley bahana

naya not chapencha arko bahana

dollor ko badhyo rate kahey ley bahana

naya not chapencha arko bahana

naya sulka lagyo yohi bhayo bahana badhyo bayta na jhan kya maja ko bahana

Badhau Badhau Bhau Badhau sakey sama badhau Bhau Badhau

aha kya maja ko cha timro bahana cha nana thari ko bahanai bahana

aha kya maja ko cha timro bahana cha nana thari ko bahanai bahana

sunaulo jabana batulney khajana banyo aja aadha kilo ek mana

Badhau Badhau Bhau Badhau sakey sama badhau Bhau Badhau

paryo dhera pane bhayo bandha batoo lukeyo nun aau tel ko sat aato

paryo dhera pane bhayo bandha batoo lukeyo nun aau tel ko sat aato

badhi kina sakney kine lancha hola nasakney bara hata rityo cha jhola

Badhau Badhau Bhau Badhau sakey sama badhau Bhau Badhau

khadayle bhayo ubjane nai chaena katai haat ma cheese nai paenna

khadayle bhayo ubjane nai chaena katai haat ma cheese nai paenna

katha huncha ustai baytha huncha ustai badhi jancha besa katai hunaa sastai

 

Badhau Badhau Bhau Badhau sakey sama badhau Bhau Badhau

Badha na badha bhau badha sakey sama bhadha bhau badha


Tab Create